Office Bearers of ISP

Dr. Nymphea Pandit
President
Dr. Anil Melath
Imm. Past President
Dr. Anirban Chatterjee
President Elect
Dr. Manish Khatri
1 st Vice President
Dr. Ranganath
2nd Vice President


Dr. H. S. Grover
Secretary
Dr. Swarna Chakrapani
Joint Secretary
Dr. Neeraj Deshpande
Treasurer
Dr. P.L. Ravishankar
Scientific Program Convener
Dr. Shipra Gupta
Periodontal Health Care Convener


Registration Committee

Members

Dr. Baljeet Singh
Dr. Vishakha Grover
Dr. Amit Bhardwaj
Dr. Nandini Bhaskar

Members

Dr. Gurparkash Singh Chahal
Dr. Rose Kanwaljeet Kaur
Dr. Shalini Kapoor
Dr. Vidushi Sheokand


Reception Committee

Members

Dr. Shiva Manjunath. R.G. Dr. Mohd. Jalaluddin Dr. Abhaya Chandra Das Dr. Kaushik Patnaik
Dr .Annuroopa Mahapatra Dr. Rajdeep BeuraScientific Committee

Members

Dr. Aaron Gomes
Dr. Mangesh Phadnaik
Dr. Sandeep Lawande
Dr. Akshaya Banodkar
Dr. Neeraj Deshpande
Dr. Rajesh Gaikwad
Dr. Tushar Shrirao
Dr. Vaibhav Karemore

Members

Dr. Girish Bhutada
Dr. Rajashri Kolte
Dr. Surekha Rathod
Dr. Dhawal Mody
Dr. Girish Bodhare
Dr. Vrushali Mody
Dr. Pranjali Bawankar


Hospitality

Members

Dr Ganesh Puttu.
Dr. Jose Paul
Dr. Jayan Jacob
Dr. Ajith
Dr Harish Kumar
Dr. Santosh V C

Members

Dr. Mahesh Raj
Dr Firoz Mohammed
Dr. Jillu Abraham
Dr Varun
Dr Rahul Bhandary
Dr Nandini Manjunath